Twórcze spotkania

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy samorządowe instytucje kultury, szkoły i wszystkich zainteresowanych rękodziełem i śpiewem tradycyjnym do ogrodu „Niepodległa. Miejsce spotkań” na wirtualne „Twórcze spotkania”. Co poniedziałek, o godzinie 17:00, zostanie opublikowany nowy odcinek warsztatów rękodzieła i śpiewu tradycyjnego! Premiera na profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań.

Odcinki warsztatów rękodzieła i śpiewu tradycyjnego zostaną opublikowane w trzy kolejne poniedziałki, od 15 do 29 marca oraz we wtorek 6 kwietnia, zawsze o godzinie 17:00. Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, ale szczególnie zapraszamy samorządowe instytucje kultury i szkoły.
Haftowanie niepowtarzalnej biżuterii, tworzenie działających na zmysły dzienników miejsca, śpiewanie przedwojennej kołysanki i wyklejanie kolaży bazujących ma rodzinnych zdjęciach to wyjątkowy sposób na odkrywanie historii otaczającej przestrzeni oraz swojej rodziny!
Cykl „Twórcze spotkania” składa się z 4 odcinków:
1. Biżuteria haftowana.
2. Dziennik miejsca.
3. Śpiew tradycyjny.
4. Kolaż rodzinny.

 

 

„Niepodległa. Miejsce spotkań” jest pawilonem kulturalnym w Łazienkach Królewskich, w którym w miłej atmosferze można wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Tym razem zaprasza do udziału w wirtualnych warsztatach rękodzieła i śpiewu tradycyjnego. Ze względu na pandemię wydarzenia odbywają się w przestrzeni wirtualnej, a do pawilonu można zajść w czasie spacerów, by kupić ciepły napój czy ciasto na wynos.

Spotkania online na nowo pozwolą odkryć otaczającą przestrzeń oraz historię swojej rodziny! Pod każdym filmem podana zostanie lista przedmiotów, które będą potrzebne do stworzenia nowego dzieła. Animatorki pokażą najważniejsze techniki i zainspirują do nowych projektów. Warsztaty można oglądać na profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań. Zapraszamy do kreatywnego spędzania czasu!

Biuro Programu „Niepodległa”Twórcze Spotkania on-line

 

Regulamin warsztatów strzelectwa sportowego

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zaprasza na warsztaty  strzelectwa sportowego

pt. „Trenujemy celne oko”

R E G U L A M I N

Warsztatów strzelectwa sportowego
p.n. ; „Trenujemy celne oko”

 

 1. Warsztaty strzelectwa sportowego odbędą się 14 stycznia 2021 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w godz. 10.00 – 15.00
  2.
  Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzyżanów

  3. Przebieg warsztatów;
  * zapoznanie z funkcjonowaniem karabinków sportowych pneumatycznych – 10 min
              * sprawdzian nabytych umiejętności strzeleckich, trening – 10 min
              * strzelanie do tarcz sportowych; odległość do tarczy 10 m, karabinki z  mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 10 strzałów, czas dla każdego strzelca – 5 min
              *podczas warsztatów wykorzystywane będą trzy stanowiska strzeleckie
  4. Dzieci i młodzież odbywają zajęcia pod opieką instruktora oraz pełnoletniego opiekuna
  5. Tarcze, śrut, kulochwyty i karabinki zabezpiecza organizator
  6. Zgłoszenia do udziału w warsztatach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w GOKiS
  7. Każda osoba musi posiadać maseczkę i zakładać ją zgodnie z zaleceniami
  8. Organizator zapewnia płyny dezynfekujące do rąk oraz rękawiczki jednorazowe
  9. Organizator zapewnia sterylność i dezynfekcją pomieszczenia
  10. Dodatkową atrakcją będzie możliwość strzelania z łuku sportowego i tradycyjnego

 

Kontakt GOKiS Krzyżanów;  e-mail  – gokis@gokiskrzyzanow.pl
telefon – 24 356 22 10

Warsztaty poprowadzi:  Społeczne Towarzystwo Sportowe LECHITA

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                              Dyrektor GOKiS

                                                                                                                                                                             Marek Ciąpała

Regulamin Gminny Konkurs Plastyczny na Plakat

GMINNY KONKURS NA PLAKAT “Jak  bezpiecznie  spędzam  czas  w dobie  koronawirusa”

                Gminny  Ośrodek  Kultury  i Sportu  w Krzyżanowie

Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież  szkół podstawowych z terenu gminy Krzyżanów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu, który będzie promował odpowiedzialne zachowania w czasie panującej epidemii koronawirusa.

Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
  • propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa;
  • pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci;
  • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
 2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie , Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów tel. 24 356 -22-10
 3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII.
 4. Przebieg konkursu:
  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krzyżanów;
  • zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu propagującego bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa ;
  • plakat należy wykonać w dowolnej technice , w formacie A4;
  • prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu w Krzyżanowie Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów lub sfotografować , zeskanować i przesłać na adres mailowy: gokis@gokiskrzyzanow.pl;
  • nadesłane prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora;
  • laureatom zostaną przyznane  dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które trafią  za pośrednictwem poczty do adresata.
 5. Termin nadsyłania prac – do dnia 31grudnia 2020r. Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Krzyżanowie w dniu 11 stycznia 2021r.
 6. Postanowienia końcowe:
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, wizerunek;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
  • dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wraz z pracą plastyczną przesłać organizatorowi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia  czynnego udziału w konkursie.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
na Gminny Konkurs Plastyczny na Plakat pt.
„ Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie koronawirusa”.

Dane uczestnika:

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka )

………………………………………………………………………………………………

(wiek dziecka )

………………………………………………………………………………………………

(numer telefonu i/lub adres e-mail opiekuna prawnego)

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

zapoznałam/łem się z informacjami przekazanymi mi przez administratora danych osobowych, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), a dotyczącymi konkursu i są one  dla mnie w pełni zrozumiałe;

zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i przyjmuje go do wiadomości;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych lub danych osobowych mojego podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska oraz numery telefonu  i/lub adresu e-mail   do celów opisanych w dokumentacji konkursowej;

- wyrażam / nie wyrażam * zgody na podanie do wiadomości publicznej mojego  imienia i nazwiska lub imienia i nazwiska mojego podopiecznego w związku z niniejszym konkursem;

- wyrażam / nie wyrażam * zgody na wykorzystanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego podopiecznego, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, w związku z niniejszym konkursem.

…………………………………………………………….

            (miejscowość, data)                           

 

…………………………………………………………….

(czytelny podpis opiekuna prawnego )

 

*niepotrzebne skreślić

 

INFORMACJA
Administratora danych osobowych
do  Gminnego Konkursu  Plastycznego pt.
„Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie  koronawirusa”.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r. za zm.) zwanego RODO, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu Krzyżanowie,Krzyżanów17, tel.: 24 356 22 10, e-mail gokis@gokiskrzyzanow.pl zwany dalej GOKiS.
 2. Właściwym inspektorem danych jest inspektor powołany przez GOKiS, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail gokis@krzyzanow.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji GOKiS w Krzyżanowie, na podstawie RODO oraz w celu archiwizacji, na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów obowiązującego w Polsce prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że będą podlegać upublicznieniu i tym samym staną się ogólnie dostępne.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a także później, przez czas wynikający ze złożonego oświadczenia woli i obowiązujących   w Polsce przepisów prawa, np.: z ustawowego obowiązku przechowywania  i archiwizowania dokumentacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także otrzymania ich kopii oraz przenoszenia, w trybie i na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału  w konkursie

XX Dni Papieskie w Krzyżanowie

W dniu 16 października 2020 roku odbyły się w GOKiS  „XX Dni Papieskie – Totus Tuus”. Zachowano wszelkie bezpieczeństwo związane z koronawirusem.Uczestniczyły władze gminne i samorządowe na czele z Wójtem Tomaszem Jakubowskim  i Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Czekajem. Przybył ks. Józef Zawiślak, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński. Nie zabrakło  zespołów  śpiewaczych  i mieszkańców  gminy. W programie były m.in. przemówienia i występy artystyczne  zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, oraz zespołu młodzieżowego „Tęcza”. Uroczystość prowadziła Krystyna Zakrzewska.DSC03458 DSC03463DSC03469DSC03481DSC03487DSC03491DSC03512

 

 

 

 

 

Z książką na walizkach

Spotkanie autorskie w Krzyżanowie z Kaliną Jerzykowską

 

W dniu 24 września 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie odbyło się bardzo ciekawe spotkanie autorskie w ramach VIII łódzkich spotkań DSC03411 DSC03408 DSC03387 DSC03427 DSC03389 DSC03421 DSC03387 DSC03417

z młodymi czytelnikami   „Z książką na walizkach” temat przewodni -”Zwolnij na chwilę szalony świecie i świętuj            z nami 30-lecie!” Gościem biblioteki była Kalina Jerzykowska.  Pisarka jest polonistką, dziennikarką, autorką wierszy, powieści, piosenek oraz sztuk i scenariuszy teatralnych dla dzieci. Za swoją pracę została uhonorowana tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu. Autorka opowiadała o swoich książkach oraz czytała ich fragmenty. Przekazała uczestnikom jak ogromną wartość ma czytanie książek, w jaki sposób książka uczy wrażliwości, jak rozwija wyobraźnię oraz jak duży wpływ ma na dokonywanie wyborów.  Opowiadania  autorki   o swoich książkach wprawiały dzieci w zainteresowanie. Wspaniała interpretacja sprawiała, że dzieci słuchały bardzo uważnie. Podczas spotkania znalazł się czas na zadawanie pytań skierowanych do pisarki były to pytania dotyczące jej twórczości. Podczas spotkania pisarka wybrała trzy najciekawsze prace konkursowe plastyczne autorstwa: Denisa Pogorzelskiego  i Klaudii Ryczkowskiej (uczniowie SP w Kaszewach Dwornych) oraz Michaliny Kotarskiej  (uczennica SP Ktery). Osoby te otrzymały pamiątkowe dyplomy  i książki z rąk samej autorki. Zwycięska praca Denisa Pogorzelskiego została zabrana przez autora do dalszej oceny.  Na konkurs literacko – plastyczny wpłynęły prace ze Szkół Podstawowych z Kaszew Dwornych i Kter. Gratulujemy! Na zakończenie można było nabyć książki Kaliny Jerzykowskiej   wraz z autografem i okolicznościowym wierszykiem. Nie zabrakło wspólnej fotografii.

Dziękujemy  wszystkim za udział w spotkaniu autorskim  i zapraszamy do naszych placówek kulturalnych!

Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej i z udziałem Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego zorganizowała po raz kolejny Narodowe Czytanie w dniu 18.09.2020r. W tym roku czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa liczba uczestników była ograniczona .W tej akcji promującej czytelnictwo  i popularyzację wybitnej polskiej literatury uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Krzyżanów, Rady Gminy, instytucji kultury,oraz placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Kterach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, nie zabrakło młodzieżowego zespołu wokalno – muzycznego „Tęcza”, którego instruktorem muzycznym jest Władysław Jasiński. Zespół w składzie Patrycja Cieślik, Julia Igielska, Weronika Ratajczyk, Marta Walczak uświetniał takimi utworami jak: „Życzenie”, „Po nocnej rosie”, Lipka”, ”Jak długo na Wawelu”. Uczestnicząc w tej akacji przekonaliśmy się, że nasza literatura polska stanowi integralną część narodowej kultury. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa dekoracja i wystawka książkowa. Całość prowadziła Krystyna Zakrzewska. Fragmenty „Balladyny” czytali: Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, Dyrektor GOKiS  w Krzyżanowie Marek Ciąpała, uczniowie Szkoły Podstawowej  w Kterach pod kierunkiem Katarzyny Kotarskiej w osobach: Julian Jabłoński, Michalina Kotarska, Anna Polańska, Weronika Popławska, oraz nauczycielki: Katarzyna Kotarska i Wanda Wilkońska. Pod kierunkiem Renaty Ancerowicz  czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych: Kacper Jasiński, Kamil Szymański, Bartosz Widera, Szymon Widera, Julia Wyrębowska, Bożena Zineszenko. Pod kierunkiem Beaty Kacprzak,  czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie: Piotr Adamiak, Anna Byczkowska, Justyna Byczkowska, Martyna Dobrzyńska, Agata Guzdraj, Wiktoria Klimczak, Wiktoria Kowalczyk,  W trakcie czytania nie brakowało braw i wzruszeń. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj dziękując organizatorom oraz tym, którzy przybyli, czytali i śpiewali. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym na Narodowe Czytanie i tym, którzy wzięli w nim czynny   i spontaniczny udział, za poświęcony czas, by móc być z nami w tym szczególnym dniu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Nie brakowało elementów symbolicznych i galowych strojów. Dziękujemy za pomoc: Iwonie Jędrzejczak, Maryli Szymańskiej, Wiesławie Kotarskiej, Katarzynie Kotarskiej. Tradycyjnie wszystkich  zgromadzonych obdarowano pamiątkowymi kartkami.

DSC03324 DSC03329 DSC03336 DSC03355 DSC03356 Zdj NCZ

Konkurs na wieniec i przyśpiewki dożynkowe

W związku  z brakiem możliwości organizacji  Dożynek Powiatowo – Gminnych

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik zaprasza do wzięcia udziału w konkursach  organizowanym przez  Powiat Kutnowski „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”. „Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”. Konkursy adresowane są dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

W załączeniu przesyłamy:

-Regulamin Konkursu „ Najpiękniejszy Wieniec Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”

-Zgłoszenie do Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”

-Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursów  udzieli stosownej informacji dyrektor GOKiS  w Krzyżanowie  Marek Ciapała pod nr telefonu 24 356 22 10 lub 603 595 409

 

Załącznik do Zarządzenia

nr 33/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 30 lipca 2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

 

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

 

Termin Konkursu: Fotografie WIEŃCÓW należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

 

Uczestnicy Konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców (zgłoszenia indywidualne, rodzinne), stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

 

Cel Konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.
 2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
 3. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

 

 

Przedmiot Konkursu:

 1. Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno/) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
 4. Każdy wieniec powinien mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, nazwę zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itp.) oraz nazwę sołectwa i gminy do której przynależy.
 5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do 6 fotografii, w tym: fotografię wieńca
  z widoczną wizytówką oraz fotografię wieńca z wykonawcami.
 6. Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie wieńce dożynkowe, które formą i użytym materiałem nawiązują do tradycji wieńców dożynkowych.

 

Nie będą oceniane:

– wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

– wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

 

Komisja konkursowa:

 1. Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego
  w składzie:

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,

Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,

Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego,

Elżbieta Milczarska- Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,

Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,

Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,

Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,

Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski –  Referat Promocji i Informacji SP,

Magda Marciniak – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP.

 

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Kryteria oceny:

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki od 0 – 5 pkt.
 2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. od 0-5pkt.
 3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły od 0-5 pkt.
 4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
  od 0 – 5 pkt.

 

Ocena konkursowa:

 1. Fotografie wieńców przesłane do 09.2020r. do godz. 15:00 na adres promocja@powiatkutno.eu przez poszczególnych uczestników konkursu – oceny dokona Komisja Konkursowa uwzględniając kryteria oceny.
 2. Komisja Konkursowa dokona również oceny  wieńców  konkursowych  w  miejscu  ich ekspozycji, wskazanym w karcie zgłoszenia do konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykonawcą wieńca, nie później niż do dnia 22 września 2020 roku.
 3. Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
  i nagrody rzeczowe.
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie
  i gadżety promujące powiat kutnowski.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
  w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
 6. Fotografie konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu

                                                                                                                  „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

Zgłoszenie

do Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO ”

 

 1. Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu/koła

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Adres :

 

…………………………………………………………………………………………….

 1. Nr telefonu, adres e-mail:

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce ekspozycji wieńca:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

……………………………………………………

(data i czytelny podpis*)

Oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, dostarczonych zdjęć. Powiatowi  Kutnowskiemu  przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do dostarczonych  zdjęć , w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.

…………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)*podpis Uczestnika lub przedstawiciela Zespołu/Koła/Stowarzyszenia

 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (właściwe podkreślić),
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie „ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO ”oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         …………………………………………………..

                                                                                  (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”

 

Zgodnie z RODO** informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy.

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny.

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146

Kontakt: tel:24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie                            „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz jego promocja.
 4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 5.
 6. Przewidywani odbiorcy danych:
 7. użytkownicy stron internetowych: facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ ,
 8. odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 9. podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu),
 10. upoważnieni pracownicy Administratora.

 

 1. Każda osoba, ma prawo do:
 2. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 3. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
 6. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 9. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.
 10. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

                      (data, podpis*)

 

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 34/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 30 lipca 2020r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 „NAJPIĘKNIEJSZA  PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA  POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

 

Termin Konkursu: Tekst PRZYŚPIEWKI i nagranie wideo z jej wykonania (nie przekraczający 3 minut) należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA  PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

 

Uczestnicy Konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

 

Cel Konkursu:

 1. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji ludowych przyśpiewek oraz gry na instrumentach ludowych.
 2. Promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru.
 3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst.
 4. Tekst przyśpiewki musi być własnego autorstwa. Melodię można wykorzystać
  z powszechnie znanych pieśni ludowych lub biesiadnych.
 5. Konkursowa przyśpiewka powinna składać się minimum z dwóch zwrotek i refrenu.

 

Komisja konkursowa:

 1. Teksty przyśpiewek oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego w składzie:

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,

Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,

Marek Drabik – Radny Powiatu Kutnowskiego,

Elżbieta Milczarska – Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,

Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,

Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,

Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,

Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski – Referat Promocji i InformacjiSP.

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Ocena konkursowa:

 1. Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności z tematyką, oryginalności ujęcia tematu, wartości artystycznej oraz poprawności językowej.
 2. Dobór repertuaru musi nawiązywać do treści ludowych, kulturowych, starych obyczajów i tradycji dożynkowych, a przede wszystkim do tematyki promującej Dożynki Powiatowo-Gminne.
 3. Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
  i nagrody rzeczowe.
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu

                                                                                                                  „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

 

Zgłoszenie

do Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO ”

 

 1. Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu/koła

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Adres :

 

…………………………………………………………………………………………….

 1. Nr telefonu, adres e-mail:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

                                                            ……………………………………………………

                                                                                                           (data i czytelny podpis*)

 

Oświadczam, że jestem autorem przyśpiewki i wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie przez Powiat Kutnowski dostarczonego pliku z nagraniem przyśpiewki, szczególnie w sieci internetowej. Powiatowi  Kutnowskiemu  przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do dostarczonego nagrania,
w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie
w zakresie udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że tekst i nagranie nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie były zgłaszane w innych konkursach.

 

…………………………………………………..

(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

*podpis Uczestnika lub przedstawiciela Zespołu/Koła/Stowarzyszenia

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka(właściwe podkreślić)
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie pt.  „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

                                                                                                       ………………………….…………………………………………..

(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie pt. „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

Zgodnie z RODO** informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy.

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny.

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146

Kontakt: tel:24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie                            „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKADOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz jego promocja.
 4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 5.
 6. Przewidywani odbiorcy danych:
 7. Użytkownicy stron internetowych: facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ ,
 8. odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 9. podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu),
 10. upoważnieni pracownicy Administratora.
 11. Każda osoba, ma prawo do:
 12. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 13. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 14. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 15. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
 16. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 19. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.
 20. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

                      (data, podpis*)

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)