Twórcze spotkania

Print Friendly

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy samorządowe instytucje kultury, szkoły i wszystkich zainteresowanych rękodziełem i śpiewem tradycyjnym do ogrodu „Niepodległa. Miejsce spotkań” na wirtualne „Twórcze spotkania”. Co poniedziałek, o godzinie 17:00, zostanie opublikowany nowy odcinek warsztatów rękodzieła i śpiewu tradycyjnego! Premiera na profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań.

Odcinki warsztatów rękodzieła i śpiewu tradycyjnego zostaną opublikowane w trzy kolejne poniedziałki, od 15 do 29 marca oraz we wtorek 6 kwietnia, zawsze o godzinie 17:00. Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych, ale szczególnie zapraszamy samorządowe instytucje kultury i szkoły.
Haftowanie niepowtarzalnej biżuterii, tworzenie działających na zmysły dzienników miejsca, śpiewanie przedwojennej kołysanki i wyklejanie kolaży bazujących ma rodzinnych zdjęciach to wyjątkowy sposób na odkrywanie historii otaczającej przestrzeni oraz swojej rodziny!
Cykl „Twórcze spotkania” składa się z 4 odcinków:
1. Biżuteria haftowana.
2. Dziennik miejsca.
3. Śpiew tradycyjny.
4. Kolaż rodzinny.

 

 

„Niepodległa. Miejsce spotkań” jest pawilonem kulturalnym w Łazienkach Królewskich, w którym w miłej atmosferze można wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. Tym razem zaprasza do udziału w wirtualnych warsztatach rękodzieła i śpiewu tradycyjnego. Ze względu na pandemię wydarzenia odbywają się w przestrzeni wirtualnej, a do pawilonu można zajść w czasie spacerów, by kupić ciepły napój czy ciasto na wynos.

Spotkania online na nowo pozwolą odkryć otaczającą przestrzeń oraz historię swojej rodziny! Pod każdym filmem podana zostanie lista przedmiotów, które będą potrzebne do stworzenia nowego dzieła. Animatorki pokażą najważniejsze techniki i zainspirują do nowych projektów. Warsztaty można oglądać na profilach Facebook Niepodległa i Niepodległa. Miejsce spotkań. Zapraszamy do kreatywnego spędzania czasu!

Biuro Programu „Niepodległa”Twórcze Spotkania on-line

 

Regulamin warsztatów strzelectwa sportowego

Print Friendly

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zaprasza na warsztaty  strzelectwa sportowego

pt. „Trenujemy celne oko”

R E G U L A M I N

Warsztatów strzelectwa sportowego
p.n. ; „Trenujemy celne oko”

 

 1. Warsztaty strzelectwa sportowego odbędą się 14 stycznia 2021 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, w godz. 10.00 – 15.00
  2.
  Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Krzyżanów

  3. Przebieg warsztatów;
  * zapoznanie z funkcjonowaniem karabinków sportowych pneumatycznych – 10 min
              * sprawdzian nabytych umiejętności strzeleckich, trening – 10 min
              * strzelanie do tarcz sportowych; odległość do tarczy 10 m, karabinki z  mechanicznymi przyrządami celowniczymi, 10 strzałów, czas dla każdego strzelca – 5 min
              *podczas warsztatów wykorzystywane będą trzy stanowiska strzeleckie
  4. Dzieci i młodzież odbywają zajęcia pod opieką instruktora oraz pełnoletniego opiekuna
  5. Tarcze, śrut, kulochwyty i karabinki zabezpiecza organizator
  6. Zgłoszenia do udziału w warsztatach po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym w GOKiS
  7. Każda osoba musi posiadać maseczkę i zakładać ją zgodnie z zaleceniami
  8. Organizator zapewnia płyny dezynfekujące do rąk oraz rękawiczki jednorazowe
  9. Organizator zapewnia sterylność i dezynfekcją pomieszczenia
  10. Dodatkową atrakcją będzie możliwość strzelania z łuku sportowego i tradycyjnego

 

Kontakt GOKiS Krzyżanów;  e-mail  – gokis@gokiskrzyzanow.pl
telefon – 24 356 22 10

Warsztaty poprowadzi:  Społeczne Towarzystwo Sportowe LECHITA

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                              Dyrektor GOKiS

                                                                                                                                                                             Marek Ciąpała

Regulamin Gminny Konkurs Plastyczny na Plakat

Print Friendly

GMINNY KONKURS NA PLAKAT “Jak  bezpiecznie  spędzam  czas  w dobie  koronawirusa”

                Gminny  Ośrodek  Kultury  i Sportu  w Krzyżanowie

Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież  szkół podstawowych z terenu gminy Krzyżanów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu, który będzie promował odpowiedzialne zachowania w czasie panującej epidemii koronawirusa.

Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
  • propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa;
  • pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci;
  • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
 2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie , Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów tel. 24 356 -22-10
 3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII.
 4. Przebieg konkursu:
  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krzyżanów;
  • zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu propagującego bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa ;
  • plakat należy wykonać w dowolnej technice , w formacie A4;
  • prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu w Krzyżanowie Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów lub sfotografować , zeskanować i przesłać na adres mailowy: gokis@gokiskrzyzanow.pl;
  • nadesłane prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora;
  • laureatom zostaną przyznane  dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które trafią  za pośrednictwem poczty do adresata.
 5. Termin nadsyłania prac – do dnia 31grudnia 2020r. Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Krzyżanowie w dniu 11 stycznia 2021r.
 6. Postanowienia końcowe:
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, wizerunek;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
  • dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wraz z pracą plastyczną przesłać organizatorowi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia  czynnego udziału w konkursie.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
na Gminny Konkurs Plastyczny na Plakat pt.
„ Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie koronawirusa”.

Dane uczestnika:

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka )

………………………………………………………………………………………………

(wiek dziecka )

………………………………………………………………………………………………

(numer telefonu i/lub adres e-mail opiekuna prawnego)

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

zapoznałam/łem się z informacjami przekazanymi mi przez administratora danych osobowych, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), a dotyczącymi konkursu i są one  dla mnie w pełni zrozumiałe;

zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i przyjmuje go do wiadomości;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych lub danych osobowych mojego podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska oraz numery telefonu  i/lub adresu e-mail   do celów opisanych w dokumentacji konkursowej;

- wyrażam / nie wyrażam * zgody na podanie do wiadomości publicznej mojego  imienia i nazwiska lub imienia i nazwiska mojego podopiecznego w związku z niniejszym konkursem;

- wyrażam / nie wyrażam * zgody na wykorzystanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego podopiecznego, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, w związku z niniejszym konkursem.

…………………………………………………………….

            (miejscowość, data)                           

 

…………………………………………………………….

(czytelny podpis opiekuna prawnego )

 

*niepotrzebne skreślić

 

INFORMACJA
Administratora danych osobowych
do  Gminnego Konkursu  Plastycznego pt.
„Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie  koronawirusa”.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r. za zm.) zwanego RODO, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu Krzyżanowie,Krzyżanów17, tel.: 24 356 22 10, e-mail gokis@gokiskrzyzanow.pl zwany dalej GOKiS.
 2. Właściwym inspektorem danych jest inspektor powołany przez GOKiS, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail gokis@krzyzanow.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji GOKiS w Krzyżanowie, na podstawie RODO oraz w celu archiwizacji, na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów obowiązującego w Polsce prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że będą podlegać upublicznieniu i tym samym staną się ogólnie dostępne.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a także później, przez czas wynikający ze złożonego oświadczenia woli i obowiązujących   w Polsce przepisów prawa, np.: z ustawowego obowiązku przechowywania  i archiwizowania dokumentacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także otrzymania ich kopii oraz przenoszenia, w trybie i na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału  w konkursie

XX Dni Papieskie w Krzyżanowie

Print Friendly

W dniu 16 października 2020 roku odbyły się w GOKiS  „XX Dni Papieskie – Totus Tuus”. Zachowano wszelkie bezpieczeństwo związane z koronawirusem.Uczestniczyły władze gminne i samorządowe na czele z Wójtem Tomaszem Jakubowskim  i Przewodniczącym Rady Gminy Wiesławem Czekajem. Przybył ks. Józef Zawiślak, Prezes Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Gminy Krzyżanów Zygmunt Jasiński. Nie zabrakło  zespołów  śpiewaczych  i mieszkańców  gminy. W programie były m.in. przemówienia i występy artystyczne  zespołu śpiewaczego „Niezapominajki”, oraz zespołu młodzieżowego „Tęcza”. Uroczystość prowadziła Krystyna Zakrzewska.DSC03458 DSC03463DSC03469DSC03481DSC03487DSC03491DSC03512

 

 

 

 

 

Z książką na walizkach

Print Friendly

Spotkanie autorskie w Krzyżanowie z Kaliną Jerzykowską

 

W dniu 24 września 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzyżanowie odbyło się bardzo ciekawe spotkanie autorskie w ramach VIII łódzkich spotkań DSC03411 DSC03408 DSC03387 DSC03427 DSC03389 DSC03421 DSC03387 DSC03417

z młodymi czytelnikami   „Z książką na walizkach” temat przewodni -”Zwolnij na chwilę szalony świecie i świętuj            z nami 30-lecie!” Gościem biblioteki była Kalina Jerzykowska.  Pisarka jest polonistką, dziennikarką, autorką wierszy, powieści, piosenek oraz sztuk i scenariuszy teatralnych dla dzieci. Za swoją pracę została uhonorowana tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu. Autorka opowiadała o swoich książkach oraz czytała ich fragmenty. Przekazała uczestnikom jak ogromną wartość ma czytanie książek, w jaki sposób książka uczy wrażliwości, jak rozwija wyobraźnię oraz jak duży wpływ ma na dokonywanie wyborów.  Opowiadania  autorki   o swoich książkach wprawiały dzieci w zainteresowanie. Wspaniała interpretacja sprawiała, że dzieci słuchały bardzo uważnie. Podczas spotkania znalazł się czas na zadawanie pytań skierowanych do pisarki były to pytania dotyczące jej twórczości. Podczas spotkania pisarka wybrała trzy najciekawsze prace konkursowe plastyczne autorstwa: Denisa Pogorzelskiego  i Klaudii Ryczkowskiej (uczniowie SP w Kaszewach Dwornych) oraz Michaliny Kotarskiej  (uczennica SP Ktery). Osoby te otrzymały pamiątkowe dyplomy  i książki z rąk samej autorki. Zwycięska praca Denisa Pogorzelskiego została zabrana przez autora do dalszej oceny.  Na konkurs literacko – plastyczny wpłynęły prace ze Szkół Podstawowych z Kaszew Dwornych i Kter. Gratulujemy! Na zakończenie można było nabyć książki Kaliny Jerzykowskiej   wraz z autografem i okolicznościowym wierszykiem. Nie zabrakło wspólnej fotografii.

Dziękujemy  wszystkim za udział w spotkaniu autorskim  i zapraszamy do naszych placówek kulturalnych!

Narodowe Czytanie w Krzyżanowie

Print Friendly

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej i z udziałem Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego zorganizowała po raz kolejny Narodowe Czytanie w dniu 18.09.2020r. W tym roku czytano „Balladynę” Juliusza Słowackiego. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa liczba uczestników była ograniczona .W tej akcji promującej czytelnictwo  i popularyzację wybitnej polskiej literatury uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Krzyżanów, Rady Gminy, instytucji kultury,oraz placówki oświatowe działające na terenie naszej gminy: Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Kterach, Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kaszewach Dwornych, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Krzyżanowie, nie zabrakło młodzieżowego zespołu wokalno – muzycznego „Tęcza”, którego instruktorem muzycznym jest Władysław Jasiński. Zespół w składzie Patrycja Cieślik, Julia Igielska, Weronika Ratajczyk, Marta Walczak uświetniał takimi utworami jak: „Życzenie”, „Po nocnej rosie”, Lipka”, ”Jak długo na Wawelu”. Uczestnicząc w tej akacji przekonaliśmy się, że nasza literatura polska stanowi integralną część narodowej kultury. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa dekoracja i wystawka książkowa. Całość prowadziła Krystyna Zakrzewska. Fragmenty „Balladyny” czytali: Wójt Gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski, Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Czekaj, Dyrektor GOKiS  w Krzyżanowie Marek Ciąpała, uczniowie Szkoły Podstawowej  w Kterach pod kierunkiem Katarzyny Kotarskiej w osobach: Julian Jabłoński, Michalina Kotarska, Anna Polańska, Weronika Popławska, oraz nauczycielki: Katarzyna Kotarska i Wanda Wilkońska. Pod kierunkiem Renaty Ancerowicz  czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kaszewach Dwornych: Kacper Jasiński, Kamil Szymański, Bartosz Widera, Szymon Widera, Julia Wyrębowska, Bożena Zineszenko. Pod kierunkiem Beaty Kacprzak,  czytali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie: Piotr Adamiak, Anna Byczkowska, Justyna Byczkowska, Martyna Dobrzyńska, Agata Guzdraj, Wiktoria Klimczak, Wiktoria Kowalczyk,  W trakcie czytania nie brakowało braw i wzruszeń. Na zakończenie uroczystości głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów Wiesław Czekaj dziękując organizatorom oraz tym, którzy przybyli, czytali i śpiewali. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym na Narodowe Czytanie i tym, którzy wzięli w nim czynny   i spontaniczny udział, za poświęcony czas, by móc być z nami w tym szczególnym dniu. Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Nie brakowało elementów symbolicznych i galowych strojów. Dziękujemy za pomoc: Iwonie Jędrzejczak, Maryli Szymańskiej, Wiesławie Kotarskiej, Katarzynie Kotarskiej. Tradycyjnie wszystkich  zgromadzonych obdarowano pamiątkowymi kartkami.

DSC03324 DSC03329 DSC03336 DSC03355 DSC03356 Zdj NCZ