Print Friendly

Deklaracja Dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krzyzanów.com

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.14.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu), ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Przykładem takich informacji są interpelacje i zapytania radnych, wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci,
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.02.14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z urzędem pod adresem poczty elektronicznej gokis@gokiskrzyzanow.pl. Kontaktować można się także przesyłając korespondencje w wersji papierowej na adres Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie, Krzyżanów 17,  bądź dzwoniąc na numer telefonu 24 356 22 10. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na adres poczty elektronicznej gokis@gokiskrzyzanow.pl bądź dzwoniąc na numer telefonu 24 356 22 10.
Osobą kontaktową jest: Marek Ciąpała
Numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej 24 356 22 10

Informacje na temat procedury

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
  • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Gokis Krzyżanów  zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Gokis Krzyżanów zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH:

https://rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2013.06.10

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegające w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2019.02.28

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO:

Krzyżanów 17,

Tel.: 24 356 22 10

Fax.: 24 356 22 10

E-mail: gokis@gokiskrzyzanów.com

I

Dostępność architektoniczna

Budynek Gokis w Krzyżanowie mieści się przy Krzyzanów17, 99-341  Krzyżanów, który przeszedł remont

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  • wejście od strony parkingu po prawej stronie
  • drugie od strony parkingu po lewej stronie

Do wejścia głównego prowadzą: schody. Jest podjazd dla osób niepełnosprawnych

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od strony głównego wejścia.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny ( tablice informacyjne). Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają również Pracownicy Urzędu w sposób dotykowy i głosowy.

W budynku nie ma windy. Na głównej ścianie budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się specjalny dzwonek dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób osoba niepełnosprawna otrzyma pomoc Pracowników Gokis, którzy schodzą z piętra do interesanta w celu zapewnienia obsługi.

W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy Urzędu w sposób dotykowy i głosowy pomagają w załatwieniu sprawy.

Teren przed GOKIS i  w GOKIS  jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ELEMENTY DODATKOWE DEKLARACJI ART. 10. UST. 5, 6.

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie  nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Tutaj dostępny jest: Raport Dostępności

Tutaj dostępny jest: Raport o stanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 8 = 2