Print Friendly

Deklaracja Dostępności

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.krzyzanow.com

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-10

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-14

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików jpg. (skan dokumentu), ponieważ wersja oprogramowania użyta do stworzenia strony nie daje możliwości zamieszczania  dokumentów w innym formacie niż jpg. ,
 • Większość multimediów (zdjęcia i grafiki) umieszczonych na stronie nie jest stosownie opisana,

 •  Strona nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących,

 •  Brak utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na niej funkcji,

 •  Niedostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

 •  W zamieszczonych filmach nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.

Powody wyłączenia:

Strona internetowa w obecnej formie prowadzona jest od 2013 roku, czyli na długo przed wprowadzeniem nowych przepisów o dostępności. Jest bogata w treści i często aktualizowana. Ze względu na dużą ilość umieszczonych  treści, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego prowadzącego stronę. Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad nową stroną internetową GOKiS w Krzyżanowie, dostosowaną do wymogów przepisów o dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2022-03-30

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu (np. nr telefonu, e-mail), . Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą, alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób rozwiązania byłby dla zgłaszającego najwygodniejszy.

Żądanie prosimy kierować do dyrektora GOKiS – Justyny Ozdowskiej, telefonicznie 24 356 22 10 lub mailowo gokis@gokiskrzyzanow.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GOKiS w Krzyżanowie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GOKiS w Krzyżanowie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowiwe odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie, Krzyzanów 17, 99-341  Krzyżanów

1. Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne  – po prawej stronie oraz drugie wejście, po lewej stronie. Oba wejścia wyposażone sa w podjazd dla wózków inwalidzkich wraz z barierką.

2. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną od strony głównego wejścia.

3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

4. Budynek GOKiS posiada dwie kondygnacje. Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze tj. biblioteka oraz sala sala świetlicowa.

5. W budynku nie ma windy.

6. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

11. Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej: ustawą, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Gminy Krzyżanów o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej Urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • korespondencją pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie, Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów, lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy: gokis@gokiskrzyzanow.pl

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

 

Informacje dodatkowe

Do końca czerwca 2022 roku zostanie uruchomiona nowa strona internetowa,  dostosowana do wymagań prawnych.

 Wynik walidatora

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

31 + = 40