Print Friendly

??????????

O Bibliotece

      Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami bibliotecznymi w Młogoszynie i Wałach wchodzi z skład samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Działającą w ramach Ogólnopolskiej Sieci Bibliotecznej. Organizatorem jest Samorząd Terytorialny Gminy Krzyżanów. Od roku 2011 Biblioteka mieści się w nowym budynku wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzyżanowie sama zajmuje powierzchnię 75 m2. Księgozbiór gromadzony jest od 1948 roku i łącznie z filiami obecnie liczy ponad 29 tysięcy woluminów.

 

Zadania Biblioteki

     Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. W szczególności do zakresu działań Biblioteki należą m.in.
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów                      dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, społeczny i gospodarczy,
– udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,
– wspieranie edukacji instytucjonalnej i procesów samokształceniowych,
– organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo
– tworzenie i udostępnianie własnych baz danych katalogowych oraz organizowanie dostępu do baz zewnętrznych
– współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej
– pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, itp.

Zbiory:

Książki:
W zbiorach bibliotecznych znajdują się m.in.:
– beletrystyka dla dorosłych,
– książki dla dzieci,
– wydawnictwa popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy,
– podręczniki akademickie,
– poradniki,
– publikacje fachowe związane z różnymi zawodami,
– książki o charakterze rekreacyjnym, dostarczające rozrywki.

Dobór literatury wiąże się oczywiście z czytelnikami i ich potrzebami ( od przedszkolaka do emeryta). Mając na uwadze dobro czytelników, biblioteka stara się uzupełniać księgozbiór o pozycje nowe i poszukiwane. W 2012 roku księgozbiór wzbogacił się o 387 woluminy.

Czasopisma:
Biblioteka oferuje gazety, ze szczególnym uwzględnieniem tych o walorach informacyjnych i poznawczych. Bieżąca prenumerata obejmuje dzienniki.
Biblioteka nie gromadzi roczników czasopism.

Oferujemy czasopisma:
– Dziennik Łódzki
– Biuletyn Informacyjny Samorządu Gminy Krzyżanów
– Ziemia Łódzka

 

 

Historia Gminnej Biblioteki w Krzyżanowie

     Historia powstania biblioteki publicznej w Krzyżanowie datuje się od stycznia 1948 roku. I to właśnie w tym czasie decyzją Prezydium Gminnej Rady Narodowej powołano do życia „Gromadzką Bibliotekę Publiczną w Krzyżanowie.” Pierwszego wpisu do księgi inwentarzowej biblioteki dokonano pod datą 28 styczeń 1948 roku. Stan księgozbioru liczył wówczas 100 tytułów obecnie liczy 29 tysięcy 632woluminy łącznie z filiami. W tym samym roku powstała biblioteka w Kaszewach (niestety została zlikwidowana w 2000 r.) i biblioteka w Młogoszynie, która od samego początku do dnia dzisiejszego znajduje się w XIX wiecznym pałacu. Po prawie czterdziestu latach „Zarządzeniem Nr 2/85 Naczelnika Gminy w Krzyżanowie z dnia 28 stycznia 1985 roku została powołana z dniem 1 lutego 1985 roku filia biblioteczna w Wałach”. Na lokalizację filii przeznaczone zostały pomieszczenia udostępnione przez Zarząd OSP w Wałach w nowej świetlicy strażackiej i do dnia dzisiejszego ma swoje miejsce. Uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 1 września 1985 roku. Biblioteki w latach 1948-1973 funkcjonowały jako gromadzkie natomiast od stycznia 1973 roku jako gminne. Filie wchodziły w strukturę Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Biblioteki stanowiły zatem odrębne placówki kultury, prowadzące jedynie współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz z miejscowymi organizacjami społeczno-politycznymi i szkołami. Od 1992 roku biblioteki publiczne na terenie gminy Krzyżanów działają w strukturze organizacyjnej w połączeniu z Ośrodkiem Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Na czele, którego stoi dyrektor Marek Ciąpała. Jego obecną kadrę pracowniczą stanowią: Monika Olczak, Henryka Stypulska, Krystyna Zakrzewska, Władysław Jasiński, Bogusława Kołodziejczak. W dniu 17 marca bieżącego roku odeszła na zawsze nasza wieloletnia księgowa Pani Maria Zakrzewska. W bieżącym roku obchodzimy 65-lecie istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie. Należy podkreślić, że przez szereg lat kilkakrotnie zmieniała się jej siedziba i kadra pracownicza. Z chwilą założenia w 1948 roku mieściła się w budynku drewnianym, gdzie działalność prowadziła również świetlica wiejska. W latach 1968-1976 biblioteka została przeniesiona do wyremontowanego budynku murowanego znajdującego się obok Urzędu Gminy. W czerwcu 1976 roku ponownie przeniesiono bibliotekę do starego pomieszczenia (baraku), ale o zwiększonej powierzchni i ulepszonych warunkach lokalowych. W 1986 roku bibliotekę przeniesiono do budynku „Agronomówki” będącego własnością Urzędu Gminy. Następnie w latach 1998-2011(sierpień) biblioteka mieściła się w lokalu wydzierżawionym od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kutnie, gdzie została przeniesiona z okazji obchodów „Złotego Jubileuszu bibliotek”. Zajmowała lokal o powierzchni 120m. kw. Od września 2011 roku biblioteka mieści się w nowym Domu Kultury. Szczególne zasługi na niwie upowszechniania książki i czytelnictwa położyli pracownicy bibliotek. Funkcję bibliotekarzy w Krzyżanowie pełnili: Stanisława Białecka (1948- 1949), Zygmunt Borczyński (1949-1950), Adam Bartczak (1951- 1964), Mieczysław Bartczak (1965- 1967), Urszula Konarzewska (1968-1970), Barbara Kaczmarska (1971-1972), Barbara Dałek (1982-1987) przedwcześnie zmarła 27 czerwca 2011 roku. Dariusz Baranowski (1983-1984), Krystyna Zakrzewska (01.września 1984r.), Henryka Stypulska (01 maj1985r.). Przez 34 lata funkcję kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie sprawowała Bożena Kostecka (1970- 2004) uhonorowana była medalem czterdziestolecia PRL, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Odeszła na zawsze 13listopada 2004roku. W Młogoszynie funkcję bibliotekarzy pełnili: Barbara Dziedzic, Krystyna Matusiak, Marian Pawlak, Teresa Traczyk, Maria Bednarek, Wiesława Dzięgielewska. Obecnie filię w Młogoszynie obsługuje Henryka Stypulska a filię biblioteczną w Wałach obsługuje od chwili jej powstania Krystyna Zakrzewska. W filii bibliotecznej w Kaszewach pracowali: Ryszard Pompa, Alina Rybicka i Halina Szczęsna. Należy nadmienić, że nadzór merytoryczny nad bibliotekami pełniły wojewódzkie biblioteki poprzez instruktorów, jednym z najbardziej zasłużonych instruktorów dla rozwoju naszych bibliotek to Pani Danuta Krysiewicz. Obecnie prawny nadzór merytoryczny nad naszymi biblioteki ma Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie w osobie Pani instruktor Doroty Mańk.

      Od 2006 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, w skład, którego wchodzą biblioteki publiczne jest samorządową instytucją kultury.65 lat działalności gminnych bibliotek to ogrom przemian, wieloletni trud bibliotekarzy lata lepsze i gorsze, to wreszcie wszystko to co złożyło się na obecny, ostateczny kształt pracy. Biblioteka to skarbnica wiedzy, służy czytelnikowi w rozwijaniu i zaspokajaniu własnych potrzeb czytelniczych. Jest ważnym punktem na mapie kulturalnej gminy Krzyżanów o który dba samorząd gminy Krzyżanów. Do realizacji podstawowych celów naszych bibliotek należy upowszechnianie książki i czytelnictwa, przez gromadzenie, ewidencję i opracowanie księgozbioru i udostępnianie, prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i edukacyjnej. Zapewnia żywy kontakt z kulturą. Spośród ponad 4 tysięcy mieszkańców naszej gminy co piąty jest czytelnikiem biblioteki. Rocznie wypożycza się ponad 14 tysięcy woluminów, udziela się ponad 1000 informacji . Biblioteka jest wyposażona w sprzęt komputerowy, dzięki akcji „IKONKA” oraz INTERNET z którego bezpłatnie korzystają czytelnicy, program „MAK”, dzięki któremu możliwa jest komputeryzacja biblioteki. Od 2004 roku wygrywamy projekt w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dzięki temu wzbogaciliśmy nasze księgozbiory o dodatkową kwotę ponad 50 tysięcy złotych. Bierzemy od lat w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. O randze biblioteki świadczą liczne nagrody, dyplomy, listy gratulacyjne i podziękowania, które zgromadzone są w naszych zbiorach. Biblioteka zajmowała często pierwsze miejsca w województwie za najlepsze wystawy książek i imprezy towarzyszące. Spotkania autorskie, to główny atut biblioteki niestety z przyczyn finansowych od kilku lat brakuje ich. Odwiedzali nas m.in.: Włodzimierz Szaranowicz, Dariusz Szpakowski Stanisław Goszczurny, Bronisław Dostatni, Wacław Milke, Alicja Patey-Grabowska, Jan Reniak, Marta Fox, Małgorzata Musierowicz Ewa Nowacka, Tadeusz Żółciński, Barbara Sokołowska, Joanna Papuzińska, Wanda Chotomska, Natalia Usenko,Krzysztof Petek, Grażyna Zielińska, Justyna Kowalczyk, Maciej Kurzajewski, Maciej Jabłoński, telewizja tvp sport i inni. Pragniemy, aby dzisiejszy dzień był naszym wspólnym świętem – władz samorządowych i gminnych, placówek oświatowych, animatorów kultury, czytelników, bibliotekarzy, przyjaciół bibliotek, darczyńców a przede wszystkim całej społeczności lokalnej. Przed nami nowe zadania i problemy. Perspektywa rozwoju bibliotek może być obiecująca dla wspólnego budowania przyszłości dla następnych pokoleń. Warto jednak czasem wspomnieć minione chwile i opowiedzieć o nich innym.