Print Friendly

UCHWAŁA NR IX/73/2011
RADY GMINY KRZYŻANÓW

                                                                                 z dnia 16 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

 

     Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 uchwały z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z   2011 r. Nr 21, poz. 113 Nr 117, poz. 679 i   Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887) oraz art. 13 ust1 i  2 ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz.123, z   2002 r. Nr 41, poz. 364, z   2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z   2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z   2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z   2006 r. Nr 227, poz., 1658, z   2009 r. Nr 62, poz.504, z   2011 r. Nr 207, poz. 1230)

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.

      W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i   Sportu w   Krzyżanowie nadanego uchwałą Nr XXXI/205/06 Rady Gminy Krzyżanów z   dnia 30.03.2006 r. w   sprawie zmiany formy organizacyjno – prawnej Gminnego Ośrodka Kultury i   Sportu w   Krzyżanowie (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 124, poz. 990) § 4   otrzymuje brzmienie: „Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i   Sportu mieści się w   Krzyżanowie pod adresem Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów, a   terenem działania jest Gmina Krzyżanów”.  

§   2.   

      Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   

      Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KRZYŻANOWIE

 

 

§ 1.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy Krzyżanów i działa m.in. na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr. 13, poz. 123 z póżn. zm.);

 2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr. 85, poz. 539 z późn. zm.);

 3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Z 2001 Nr. 81, poz. 889 z późn. zm.);

 4. Ustawa z nia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr. 142, poz 1951 z późn. zm.);

 5. niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest Gmina Krzyżanów.

 2. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych w kompetencji Rady Gminy, funkcję organizatora wykonuje Wójt Gminy.

 

 

§ 3.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu posiada osobowość prywatną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.

 

 

§ 4.

Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu mieści się w Krzyżanowie, a terenem działania jest Gmina Krzyżanów.

 

 

§ 5.

W skład struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzą:

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie;

 2. Gminne Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie wraz z jej filiami w Młogoszynie i Wałach.

 

 

§ 6.

 1. Gminny Ośrodek Kultury u Sportu w Krzyżanowie używa pieczęci podłużnej o treści:

„Gminny Ośrodek Kultury i Sporty w Krzyżanowie
99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. (024) 356-22-10

NIP……………………..,REGON……………………….”

oraz okrągłej pieczęci z godłem państwa i napisem w otoku „Gminny Ośrodek Kultury i Sporty w Krzyżanowie”

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie używa pieczęci podłużnej o treści:

„Gminny Ośrodek Kultury i Sporty w Krzyżanowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie

99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel (024) 356-22-10”

oraz okrągła pieczątka z napisem w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie”

3. Filia Biblioteczna w Młogoszynie używa pieczęci podłużnej o treści:

„Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie

Gminna Biblioteka Publiczna – filia w Młogoszynie

99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. (024) 356-27-45”

oraz okrągła pieczątka z napisem w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie Filia w Młogoszynie”

4. Filia Biblioteczna w Wałach używa pieczęci podłużnej o treści:

„Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie

Gminna Biblioteka Publiczna – filia w Wałach

99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie, tel. (024) 356-27-44”

oraz okrągła pieczątka z napisem w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowie Filia w Wałach”.

 

 

II Cele i przedmiot działania

 

§ 7.

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi wielokierunkową działalność w szczególności w/z wychowaniem, edukacją oraz upowszechniania kultury, sztuki i sportu. Zasadniczym celem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest pozyskanie i przygotowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestniczenia w kulturze i współtworzenia jej wartości oraz upowszechnienie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 2. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury,

 3. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

 4. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

 5. rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i sportowych,

 6. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,

 7. prowadzenie zespołów i indywidualnych form aktywności twórczej,

 8. wspieranie i fachowa pomoc dla inicjatyw kulturalnych mieszkańców,

 9. współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz kultury, sztuki i sportu,

 10. koordynowanie działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalno- sportowych,

 11. udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych oraz popularyzacja książki i czytelnictw, wynikająca z potrzeby miejscowego środowiska (wystawy, kiermasze, konkursy, itp.),

 12. gromadzenie opracowanie zbiorów bibliotecznych (w tym tworzenie komputerowych baz danych) służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb potrzeb informacyjnych i samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych,

 13. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,

 14. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacyjnymi i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

 15. wdrażanie nowoczesnych systemów informacji w celu umożliwienia sprawnego dostępu do korzystania ze środków masowej komunikacji.

3. Zadania określone w ust. 1 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu realizuje poprzez:

 1. prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,

 2. organizację imprez kulturalno – sportowych mających na celu popularyzację zadań statutowych, a w szczególności: wieczorów literackich, koncertów, przeglądów, festiwali, rajdów, wycieczek, wystaw, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i sportu oraz dyskotek,

 3. organizacje wypoczynku letniego i zimowego,

 4. utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo – rekreacyjnej,

 5. popularyzację walorów rekreacji ruchowej,

4. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu może prowadzić na zasadach określonych odrębnymi przepisami, działalność gospodarczą , z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności, w szczególności:

 1. wynajmowaniu pomieszczeń oraz obiektów sportowych na cele kulturalne, handlowe i usługowe oraz doraźne potrzeby organizacji społecznych,

 2. prowadzeniu małej gastronomii i drobnego handlu,

 3. prowadzeniu działalności wydawniczej,

 4. organizowaniu na zlecenie innych podmiotów imprez rozrywkowych i kulturalno – oświatowych.

 

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

 

 

§ 8.

 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sprawuje Wójt Gminy Krzyżanów.

 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzyżanowie sprawuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie.

 

 

§ 9.

 1. Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zarządza Dyrektor

 2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu powołuję i odwołuję Wójt Gminny Krzyżanów, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

 

§ 10.

Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na zewnątrz,

 2. kierowanie bieżących działalności,

 3. zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników

 4. zarządzanie majątkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,

 5. wydawanie regulaminów i zarządzeń,

 6. ustalenie rocznego planu działalności i planu finansowego,

 7. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

 8. występowanie w zależności od potrzeb, z wnioskami o udziale dotacji na realizację bieżących zadań własnych.

 

 

§ 11.

Organizację wewnętrzna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Krzyżanów.

 

 

§ 12.

Dyrektor i pracownicy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

 

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa 

 

§ 13.

 1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w ustawie z dn. 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)

 2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrektora, z uwzględnieniem dotacji organizatora.

 3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pokrywa Koszty bieżącej działalności:

  1) z dotacji budżetowej ;

  2) z wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności;

  3) z środków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych;

  4) z innych źródeł

 

§ 14.

Sprawy finansowe prowadzi główny księgowy zatrudniony przez dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

 

 § 15.

Nadzór nad finansami Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu sprawuje dyrektor.

 

§ 16.

Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Wójt Gminy Krzyżanów.

 

 

Rozdział V

Przepisy Końcowe

  

§ 17.

Zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dokonuje Rada Gminy stosowną uchwałą.