Print Friendly

 

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie jest: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie , Krzyżanów 17; 99-314 Krzyżanów.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest ASYSTA Sp. z o.o.  reprezentowana przez Pawła Modrzejewskiego, za pomocą adresu inspektor@kiodo.pl
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Kultury – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

         4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Kultury;

realizacji umów zawartych z kontrahentami Ośrodka Kultury;

-w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

        -organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

– inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Kultury.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –

w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania może być nie zawarcie z Państwem umowy lub brak możliwości zrealizowania zadania ciążącego na GOKiS.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie

Informacja dotycząca zapisu z monitoringu

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Krzyżanowie monitoringu jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie  dane do administratora: Krzyżanów 17; 99-314 Krzyżanów.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy osób orz mienia przed kradzieżą. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia)
 3. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa.
 4. Dane z monitoringu będą przechowywane przez 30 dni. Po upływie planowanego czasu przechowywania danych dane podlegają usunięciu/nadpisaniu przez nowy monitoring. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy zapis monitoringu będzie służyć jako dowód w jakimkolwiek postępowaniu – w takim przypadku taki zapis będzie przechowywany przez czas niezbędny do celów takiego postępowania.
 5. Każda zarejestrowana na monitoringu osoba ma prawo żądania od Administratora: dostępu do zapisu monitoringu, usunięcia lub sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osoba, której nade dotyczą ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania (które jej dotyczy).
 6. Stosowany monitoring służy tylko do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie GOKiS w Krzyżanowie.
 7. Od 25 maja 2018 r. każda zarejestrowana przez monitoring osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu ochrony danych Osobowych.
 8. Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI KOMPUTEROWEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU W KRZYŻANOWIE.

 1. Korzystanie z komputera i Internetu w Sali komputerowej służy
wyłącznie do celów informacyjnych i edukacyjnych.
 1. Osoba zamierzająca korzystać z komputera w Sali komputerowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana przedstawić legitymację lub dokument tożsamości pracownikowi GOKiS w Krzyżanowie oraz wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 2. Korzystanie z dostępu do Internetu i komputerów jest bezpłatne.
 3. Pracownicy GOKiS na prośbę Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji, za pośrednictwem Internetu poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 4. W Sali komputerowej należy zachować ciszę. Dźwięk z programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów jak również innych środków odurzających.
 5. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.
 6. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera lub jeśli istnieje konieczność dokończenia rozpoczętej pracy.
 7. W okresie jesienno zimowym dzieci i młodzież jest zobowiązana do zmiany obuwia.
 8. Użytkownik ma prawo do:
- korzystania z Internetu
- korzystania z programów biurowych zainstalowanych na komputerze (Open Office itp.)
- Zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu pracownikowi GOKiS.
13. Po zakończeniu pracy Użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnym nośniku. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. GOKiS nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwe zapisanych danych.
14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
15. Pracownicy GOKiS mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.
16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może być wykorzystywany w czynnościach niezgodnych z prawem.
17. Użytkownikowi zabrania się:
- podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację Sali komputerowej lub uszkodzenie komputera
- instalowania (uruchamiania) na komputerze w Sali komputerowej jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika lub pobranego z Internetu
- zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych
- łamania zabezpieczeń systemu i korzystania z programów usuwających te zabezpieczenia
- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
19. Pracownik GOKiS ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.
20.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia w Sali komputerowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
21. Na terenie Sali komputerowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwa.
22.Użytkownicy zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie Sali komputerowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych.
23. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z komputerów w Sali komputerowej.
24. Użytkownicy nie przestrzegający zasad czystości i porządku oraz wyrządzający szkodę będą obciążeni kosztami naprawy lub odtworzenia danego obiektu.
25. Użytkownicy nie przestrzegający wyżej wymienionego regulaminu będą mieli zakaz wstępu na teren Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SALI TENISA STOŁOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W KRZYŻANOWIE

1. Administratorem sali tenisa stołowego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Krzyżanowie
2. Sala tenisa stołowego jest udostępniana nieodpłatnie na realizację zadań rekreacyjno –sportowych od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00
do 14:00.
3. Korzystanie z sali tenisa stołowego odbywa się za zgodą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w oparciu o harmonogram.
4. Z sali tenisa stołowego korzystać mogą:
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,
- osoby fizyczne po okazaniu dokumentu tożsamości lub legitymacji,
- dzieci do lat 7 wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,
5. Z sali nie mogą korzystać:
-osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków
odurzających,
- osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.
6. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do:
- pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,
- korzystanie z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.,
-utrzymania czystości i porządku na terenie sali tenisa stołowego, szatni
i pomieszczeń sanitarnych,
- podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
7. Przebywającym na terenie obiektu zabrania się:
-palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających,
- korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu sali.
8. Zajęcia grup szkolnych korzystających z sali tenisa stołowego powinny odbywać się w obecności nauczyciela .
9. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych sali po każdych zajęciach.
10. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia sali tenisa stołowego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
11. Dyrekcja oraz upoważnieni pracownicy GOKiS-u mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z sali.
12. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach pracownicy GOKiS-u
nie ponoszą odpowiedzialności.
13. Na terenie sali tenisa stołowego zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
14. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.
15. Użytkownicy nie przestrzegający zasad czystości i porządku oraz wyrządzający szkodę będą obciążeni kosztami naprawy lub odtworzenia danego obiektu.
16. Użytkownicy nie przestrzegający wyżej wymienionego regulaminu będą mieli zakaz wstępu na teren Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁU BILARDOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY I SPORTU
W KRZYŻANOWIE

 1. Przy stole bilardowym mogą przebywać osoby grające
  w bilard (maksymalnie 4 osoby przy jednym stole).
 2. Wszelkie uszkodzenia należy zgłaszać obsłudze lokalu przed rozpoczęciem gry.
 3. Pierwszeństwo do zajęcia stołu mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
 4. Na salę nie wolno wnosić żadnych napojów lub posiłków.
 5. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na salę.
 6. Zabrania się zawierania zakładów o stawki pieniężne i gry czysto hazardowej.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu nad stołami.
 8. Zakaz stawiania jakichkolwiek przedmiotów na stole bilardowym.
 9. Za szkody materialne wyrządzone na sali przez gracza lub osobę jemu towarzyszącą odpowiedzialność finansową ponosi gracz adekwatnie do poniesionej straty.
 10. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie nie odpowiada za pozostawione w lokalu przedmioty.
 11. Przystąpienie do gry oznacza akceptację regulaminu.
 12. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu tracą prawo do korzystania z lokalu.
 13. Zastrzega się zmianę regulaminu bez uprzedzenia. Zaleca się więc okresowe czytanie regulaminu celem zaznajomienia się z dokonanymi zmianami.
 14. Sala bilardowa jest czynna raz w tygodniu (w piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00.
 15. Na terenie sali bilardowej zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażając siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
 16. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do:
- pozostawienia okrycia wierzchniego i obuwia w szatni,
- korzystania z właściwego obuwia sportowego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania sali zabrudzeń, zarysowań itp.,
-utrzymania czystości i porządku na terenie sali, szatni i pomieszczeń sanitarnych,
- podporządkowania poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników
odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
 1. W sprawie skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie.
     18. Użytkownicy nie przestrzegający zasad czystości i porządku oraz wyrządzający szkodę będą obciążeni kosztami naprawy                   lub odtworzenia danego obiektu.
      19. Użytkownicy nie przestrzegający wyżej wymienionego regulaminu będą mieli zakaz wstępu na teren Gminnego Ośrodka                   Kultury i Sportu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TERENÓW ZIELONYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I GOKiS W KRZYŻANOWIE.

Teren zielony wokół świetlicy wiejskiej jest miejscem wypoczynkowo-spacerowym. Stanowi on ogólne dobro wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanów.
W celu zachowania walorów wypoczynkowych, zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa na jego terenie zabrania się :
 1. Niszczenia trawników, roślinności niskiej i wysokiej oraz urządzeń parkowych.
 2. Łamania gałęzi oraz zrywania kwiatów.
 3. Zaśmiecanie i zanieczyszczenia terenu.
 4. Palenia ognisk bez zgody administratora obiektu.
 5. Niszczenia ławek i sceny.
 6. Poruszania się za budynkiem wszelkimi środkami mechanicznymi
  wózków inwalidzkich bądź innych pojazdów służbowych i pojazdów gospodarki komunalnej podczas wykonywania prac gospodarczych.
 7. Wywoływania hałasu.
 8. Spożywania napojów alkoholowych.
Na całym terenie należy zachować czystość i porządek, wszystkie śmieci, opakowania, odpadki należy wrzucać do pojemników na śmieci.
O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w zakresie porządku
i bezpieczeństwa na terenach zielonych należy bezzwłocznie powiadomić Dyrektora , lub pracowników GOKiS.
Winni naruszenia postanowień zawartych w niniejszym regulaminie podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.
Użytkownicy nie przestrzegający zasad czystości i porządku oraz wyrządzający szkodę będą obciążeni kosztami naprawy lub odtworzenia danego obiektu.
Użytkownicy nie przestrzegający wyżej wymienionego regulaminu będą mieli zakaz wstępu na teren Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przez okres co najmniej 3 miesięcy.