Print Friendly

                             Piękny, przestronny budynek w centrum Krzyżanowa, szeroko otwierający swoje podwoje przed mieszkańcami gminy.Uznanie za powstały w 2011 r. obiekt, połączony z twórczym wkładem samorządu w utrzymanie folkloru, zyskał rok później pozytywną ocenę w oczach  kapituły nagrody “Kutnowski Hit”, za najciekawsze przedsięwzięcia na terenie powiatu kutnowskiego przez redakcję Powiatowego Życia Kutna.Taki jest obraz  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, który z inicjatywy ówczesnej Rady Gminy stał się wizerunkiem gminy. Instytucja działająca w zakresie szeroko pojętej kultury, zaspokaja większość potrzeb z obszaru  statutowej działalności. Placówka stawia sobie za cel dotarcie do jak największej grupy odbiorców, w szczególności mieszkańców Gminy Krzyżanów oraz mobilizowanie ich do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury i sztuki, rozwijaniu tężyzny fizycznej, zainteresowań z różnych dziedzin oraz spędzania wolnego czasu.- W ocenie mieszkańców naszej gminy, najatrakcyjniejszą obecnie formą uczestnictwa dzieci i młodzieży w funkcjonowaniu ośrodka, są zajęcia taneczne w Młodzieżowym Zespole Pieśni i Tańca „Kalina”, – mówi dyr Marek Ciąpała, –  podobnie wyglądają zajęcia wokalno-muzyczne w zespole „Tęcza”, gdzie uzdolniona muzycznie młodzież może rozwijać swoje umiejętności i pasje, – dodaje. - Nasz GOKiS od lat wspiera i dba o rozwój oraz ciągłość tradycji krzyżanowskiej ziemi, otaczając opieką zespoły folklorystyczne, które aktywnie promują tzw. kulturę źródeł, uczestnicząc z sukcesami, w wielu przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Wymienić tu chcę zespoły wpisujące się w te działania, a są to; „Kaszewianki”, „Rustowianki”,  „Krzyżanówek”, „Młogoszyn”, oraz „Siemienice”. - Obserwując efekty, można śmiało powiedzieć, że zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wypracowane programy artystyczne, wzbogacają lokalne uroczystości. Jest również element promocji Gminy Krzyżanów na zewnątrz, dając przy okazji publiczności możliwość zapoznania się z regionalnym tańcem, śpiewem i obrzędami ludowymi, – podsumowuje dyr Marek Ciąpała.

                Początku gminnego podmiotu należy poszukiwać czterdzieści lat temu. Wówczas to Ośrodek Kultury w Krzyżanowie rozpoczął swoją działalność, dokładnie 1 marca 1976 roku, na mocy uchwały nr XI/40/76 Gminnej Rady Narodowej w Krzyżanowie z dn. 27.02.1976 roku. Zgodnie z zapisem w uchwale GOKowi, podporządkowano funkcjonujące luźno placówki kulturalno-oświatowe, nadając Ośrodkowi rolę scalenia rozproszonych jednostek kulturalno-oświatowych, a wśród nich: Gminnej Biblioteki Publicznej, jej filii oraz punktów bibliotecznych, klubów „Ruch”, świetlic wiejskich oraz ognisk artystycznych. Pierwszą historycznie siedzibą GOKiS był zabytkowy dwór w Młogoszynie. Pierwszym dyrektorem Ośrodka był Stefan Stawarz (01.03.1976-31-08.1976), który podjął starania aby zachęcić mieszkańców Gminy do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym. W październiku tego samego roku zastąpiła go Henryka Dobraczyńska, sprawująca tę funkcję przez kolejne 3 lata. Była ona inicjatorką największego i cieszącego się wtedy dużą popularnością,  „Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich”. Udało jej się zbudować podstawy funkcjonowania krzyżanowskiego Ośrodka. Krótko, bo przez trzy miesiące zarządzała placówką Urszula Chwiejczak.Od 01.11.1980 r. do 31.03.1987 r. dyrektorem GOK w Krzyżanowie była Ewa Ciszewska. Wówczas rozpoczęto prowadzenie pierwszej kroniki, zawierające fotografie i relacje z odbywających się wówczas wydarzeń kulturalnych i sportowych m.in. : z Dożynek, Dnia Zwycięstwa, Świąt Ludowych, Dni Dziecka i innych. Do dziś przeglądając historyczne już kroniki przeczytać można o cyklicznie organizowanym Biegu Zwycięstwa, konkursach plastycznych oraz festiwalach piosenki, na które przybywała licznie zgromadzona społeczność Krzyżanowa i sąsiednich gmin. W tym okresie na siedzibę GOK-u wyznaczono niewielkie pomieszczenie w Urzędzie Gminy, ale życie kulturalne tętniło w gościnnych progach m.in. Gminnej Biblioteki, Zespole Szkół Rolniczych w Mieczysławowie, świetlicach i remizach strażackich. Działania Ośrodka skierowane zostały do szkół, rozpoczęto pracę w kołach i zespołach zainteresowań z zakresu filatelistyki, tańca, plastyki, śpiewu i sportu. Organizowane były zajęcia warsztatowe dla kobiet z terenu gminy oraz tzw. „zielone przedszkole” czyli zorganizowana forma spędzania czasu wolnego w okresie wakacji. Prężnie działały Zespoły Śpiewacze: Krzyżanów, Młogoszyn, Kaszewy, Siemienice, Rustowianki, Różaniowice, Wały, złożone z członkiń Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespół flecistów z Kaszew. Dziecięce talenty artystyczne rozwijano w zespołach: teatralnych „Skrzaty” oraz wokalno-tanecznym „X”. W tych latach odwiedziło Krzyżanów wielu wybitnych przedstawicieli życia kulturalnego i sportowego m.in.: Anna Nawrot z Polskiego Radia, Lucjan Perliński, Józef Mioduszewski, aktorzy: Kazimierz Kaczor czy Bronisław Pawlik, a także znany i ceniony komentator sportowy Włodzimierz Szaranowicz.W 1985 roku GOK w Krzyżanowie zajął I miejsce na I Wojewódzkim Przeglądzie GOK-ów, co pokazało, że był on wiodącą placówką kulturalną na terenie województwa, wówczas płockiego. W tym samym roku wieś Wały wyznaczona została, na miejsce organizacji Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich o randze wojewódzkiej.

                       W czerwcu 1987 r., funkcję dyrektora Ośrodka objął Marek Ciąpała. W czasie jego wieloletniej, prawie 30-to letniej dziś już pracy, Gmina Krzyżanów może poszczycić się wieloma sukcesami w regionie, województwie i w skali kraju. Mieszkańcy mają obecnie wiele możliwości do skorzystania z bogatej oferty placówki, której Rada Gminy rozszerzyła nazwę na Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom gminnej społeczności. Mimo skromnych warunków lokalowych, zaczęło powstawać wiele inicjatyw, pomysłów, które pociągnęły za sobą rozwój różnych form działalności. Nie wszystkie przetrwały próbę czasu, są jednak i takie które funkcjonują do dziś. Na początku lat 90-tych działały koła i sekcje będące odpowiedzią na zapotrzebowanie gminnej społeczności. Pod patronatem GOKu działały koła: teatralne, filmowe, plastyczne, komputerowe, ognisko muzyczne a jeśli chodzi o rozwój sportowy: sekcja tenisa stołowego, piłki nożnej oraz piłki siatkowej i sekcji szachowej. Były to lata rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego reprezentowanego na festiwalach i przeglądach folklorystycznych przez 8 działających w tym czasie zespołów śpiewaczych: Wałowianki, Siemienice, Młogoszyn, Krzyżanowianki, Kaszewianki, Rustowianki, Krzyżanówek i Kter B. Warto podkreślić fakt wielu sukcesów i wyróżnień dla powyższych formacji.  Kapela Ludowa „Rustowiacy”, którą tworzą Jan Paradowski, Stanisław Kaczmarski i Tadeusz Kalenik, znana z ogólnopolskich przeglądów, debiutuje z sukcesami na Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Toruniu (1999). W 2011 r. oddano do użytku nową siedzibę Ośrodka, która wreszcie pozwoliła w pełni zaplanować i rozwinąć statutową działalność, rola dyrektora była tutaj nie do przecenienia. Cele i zadania jakie przyświecają obecnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu pozostały niezmienne, choć forma ich realizacji ulegała zmianom wraz z duchem czasu. Obecnie do głównych zadań GOKiS-u należą: edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i  sztuką; organizowanie imprez o charakterze rekreacyjnym, sportowym i masowym; gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona  i udostępnianie dóbr kultury; tworzenie warunków dla rozwoju kultury, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego; rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz wiedzy i zainteresowań kulturalnych; działalność instrukcyjno – metodyczna w zakresie rozwoju form działalności kulturalnej; edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych. Wartością nadrzędną dla obecnego dyrektora GOKiS było i nadal pozostaje pielęgnowanie i upowszechnianie historii i tradycji lokalnej społeczności. Pod patronatem samorządowej instytucji kultury jaką jest krzyżanowski GOKiS, aktywnie działa Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze swoimi filiami; w Młogoszynie i Wałach. Równie intensywnie, tym razem sportowo kontynuuje działalność sekcja piłki nożnej, skupiająca młodzików. Młodzież i seniorzy zrzeszeni w LZS mogą realizować swoje zamiłowania w sekcji piłki siatkowej działającej w Kaszewach oraz sekcji futbolowej działającej w Krzyżanowie. Placówka oferuje mieszkańcom gminy kilka atrakcji, ogólnie dostępna jest sala bilardowa, pracownia komputerowa oraz tenis stołowy. Najnowszym nabytkiem jest siłownia wewnętrzna oraz wypożyczalnia rowerów pozyskana w ramach tzw. funduszu norweskiego.Dzieci i młodzież mogą rozwijać własne zdolności i pasje w ramach ogniska muzycznego, które oferuje naukę gry na gitarze, syntezatorze i akordeonie.Niewątpliwym atutem placówki są spotkania autorskie kierowane do młodych mieszkańców gminy. W analizowanym czasie Gminę Krzyżanów odwiedziły osoby znane z telewizyjnych ekranów, artyści, sportowcy i twórcy. Wśród nich tak znane osoby jak; Małgorzata Musierowicz, Barbara Sokołowska, Wacław Milke, Marta Fox, Wanda Chotomska, Joanna Papuzińska, Grażyna Zielińska, Maciej Kurzajewski, Justyna Kowalczyk, Paweł Beręsewicz…Obecnie mija kolejny rok gdy placówka organizuje półkolonie, których odbiorcami są dzieci miejscowych rolników, za każdym razem wydarzenie to cieszy się dużym zainteresowaniem. Równie popularnie przebiegają wakacyjne zajęcia świetlicowe połączone z wycieczkami krajoznawczymi. To wszystko było i jest możliwe dzięki ścisłej współpracy Rady Gminy, Wójta – Tomasza Jakubowskiego i Dyrektora – Marka Ciąpały, powiedzenie, że zgoda buduje wydaje się najlepszym podsumowaniem. Nowa siedziba tchnęła przy okazji nowy impuls w funkcjonowanie Ośrodka, dziś trudno sobie nawet wyobrazić jak bardzo uboższa byłaby historia i kultura gminy Krzyżanów bez tego podmiotu. Jak zapowiada dyrektor Marek Ciąpała, w dalszym ciągu będzie się starał robić wszystko czego oczekują od niego mieszkańcy, dla dobra wspólnego.

Artykuł zamieszczono na okoliczność 40-lecia GOKiS w 2016 roku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

− 3 = 6