Print Friendly
Po opublikowaniuna naszej stronie na Facebooku, z przybyłymi tej wiosny do Krzyżanowa bocianami, członkini sekcji rękodzieła artystycznego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej–Pani Agnieszka Płocha, stworzyła specjalnie dla Nas Bociana – jedynego i niepowtarzalnego, bo zrobionego przez twórczynię na drutach.
Warto podkreślić, że gest Pani Agnieszki był bezinteresowny.
Zainspirowało ją Nasze logo, a przede wszystkim piękno krzyżanowskich ptasich mieszkańców. 
Dziękujemy serdecznie Pani Agnieszko za ten piękny dar! Bocian od teraz zamieszkał w GOKiS. 
Chcielibyśmy by Bocian nie był bezimienny… i tu liczymy na Państwa zaangażowanie oraz kreatywność. 
Zachęcamy do udziału w konkursie: „Zaproponuj imię dla Bociana – maskotki promocyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie”.
Rozstrzygnięcie konkursu, a tym samym nadanie imienia naszej maskotce nastąpi nieprzypadkowo 31 maja – jest to bowiem Dzień Bociana Białego.
Na zwycięzcę czeka oryginalna nagroda ufundowana przez twórczynię Naszego Bociana- Panią Agnieszkę.
20220429_151050
bocianimiekonkurs

REGULAMIN KONKURSU

 

„Zaproponuj imię dla Bociana – maskotki promocyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Krzyżanowie”

 

§ 1. Organizator i przedmiot konkursu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie, ogłasza konkurs na nadanie imienia dla Bociana – maskotki promocyjnej GOKiS.

 1. Celem konkursu jest wybranie imienia dla maskotki, które będzie wykorzystywane do celów popularyzatorskich i informacyjnych w działaniach GOKiS.
 2. Maskotka Bociana, nawiązująca do krajobrazu przyrodniczego Gminy Krzyżanów oraz siedziby GOKiS – miejscowości Krzyżanów służy przede wszystkim celom utrwalenia wizerunku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie, w komunikacji skierowanej do mieszkańców z terenu Gminy Krzyżanów.
 3. Pomysł na imię powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres: gokis@gokiskrzyzanow.pl

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy i skierowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Gminy Krzyżanów.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie propozycji imienia dla maskotki wraz z krótkim uzasadnieniem oraz przesłanie na wskazany adres e-mail: gokis@gokiskrzyzanow.pl
 3. W mailu oprócz propozycji imienia dla Bociana należy umieścić następujące dane:

a) imię I nazwisko uczestnika,

b) wiek uczestnika,

c) nazwa miejscowości zamieszkania;

d) nr telefonu oraz adres mailowy do kontaktu

e) zgodę uczestnika w przypadku osoby pełnoletniej o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie mojego wizerunku

przez Gminny Ośrodek Kultury I Sportu Kultury

w Krzyżanowie, Krzyżanów 17,  99-314 Krzyżanów, w celu realizacji konkursu:

Zaproponuj imię dla Bociana – maskotki promocyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Krzyżanowie”.

                                                                                                                                           (data i podpis Uczestnika)

f) w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział

w konkursie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

………………………………… (imię i nazwisko dziecka) przez Gminny Ośrodek Kultury I Sportu Kultury

w Krzyżanowie, Krzyżanów 17,  99-314 Krzyżanów, w celu realizacji konkursu:

Zaproponuj imię dla Bociana – maskotki promocyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

w Krzyżanowie”.

                                                                                                                              (data i podpis Rodzica/Opiekuna)

 1. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie jedną propozycję imienia.

§ 3. Przebieg i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Propozycję należy przesłać do dnia 27 maja roku drogą elektroniczną na adres: gokis@gokiskrzyzanow.pl
 2. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Komisja Konkursowa może podjęć decyzję o nierozstrzygnięciu konkursu.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31 maja 2022 roku, w Dzień Bociana Białego.
 6. Informacja o zwycięskim pomyśle wraz ze zdjęciem zostanie opublikowana na stronie GOKiS w Krzyżanowie, profilu FB oraz na łamach Biuletynu Informacyjnego Samorządu Gminy Krzyżanów.
 1. Autor zwycięskiego imienia otrzyma nagrodę rzeczową. Organizator konkursu poinformuje zwycięzcę o terminie odbioru nagrody drogą telefoniczną i mailową.

§ 4. Ochrona praw osobowych

 1. Podanie numeru telefonu i adresu e-mail przez uczestnika konkursu (zwany dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Numer telefonu i adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu, to jest w celu identyfikacji uczestnika konkursu oraz wydania nagród zwycięzcom – nie dłużej niż przez okres przeprowadzania konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Gminny Ośrodek Kultury I Sportu w Krzyżanowie będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: gokis@gokiskrzyzanow.pl (wystarczy użycie sformułowania „Żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Gminny Ośrodek Kultury I Sportu w Krzyżanowie”).

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Udział uczestnika w konkursie jest równoznaczny z akceptacją przez niego oraz w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekuna postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłaszanie się do konkursu w sposób niezgodny z regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami regulaminu, w tym również wynikające z niewłaściwego jego zrozumienia.
 1. Wyniki konkursu, w tym imiona i nazwiska oraz wizerunki laureatów mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora, na jego profilu w serwisie Facebook,  na łamach Biuletynu Informacyjnego Samorządu Gminy Krzyżanów oraz w lokalnych mediach.
 1. Z chwilą zgłoszenia danego imienia dla Bociana do konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie własność imienia i przysługujące uczestnikowi prawa autorskie i majątkowe, nieograniczone czasowo i terytorialnie.
 1. Organizator ma prawo do zmian w Regulaminie.

 

 

 

Dodaj do zakładek link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

54 − 53 =