Print Friendly

GMINNY KONKURS NA PLAKAT “Jak  bezpiecznie  spędzam  czas  w dobie  koronawirusa”

                Gminny  Ośrodek  Kultury  i Sportu  w Krzyżanowie

Serdecznie zaprasza dzieci i młodzież  szkół podstawowych z terenu gminy Krzyżanów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu, który będzie promował odpowiedzialne zachowania w czasie panującej epidemii koronawirusa.

Regulamin konkursu

 1. Cele konkursu:
  • propagowanie odpowiedzialnego zachowania w czasie pandemii koronawirusa;
  • pobudzanie aktywności twórczej oraz kreatywności dzieci;
  • alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
 2. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzyżanowie , Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów tel. 24 356 -22-10
 3. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I-III oraz klas IV-VIII.
 4. Przebieg konkursu:
  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krzyżanów;
  • zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu propagującego bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa ;
  • plakat należy wykonać w dowolnej technice , w formacie A4;
  • prace konkursowe należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu w Krzyżanowie Krzyżanów 17, 99-314 Krzyżanów lub sfotografować , zeskanować i przesłać na adres mailowy: gokis@gokiskrzyzanow.pl;
  • nadesłane prace oceniać będzie Komisja powołana przez organizatora;
  • laureatom zostaną przyznane  dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które trafią  za pośrednictwem poczty do adresata.
 5. Termin nadsyłania prac – do dnia 31grudnia 2020r. Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  w Krzyżanowie w dniu 11 stycznia 2021r.
 6. Postanowienia końcowe:
  • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu;
  • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, wizerunek;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie;
  • dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
  • wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wraz z pracą plastyczną przesłać organizatorowi.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia  czynnego udziału w konkursie.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA
na Gminny Konkurs Plastyczny na Plakat pt.
„ Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie koronawirusa”.

Dane uczestnika:

………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka )

………………………………………………………………………………………………

(wiek dziecka )

………………………………………………………………………………………………

(numer telefonu i/lub adres e-mail opiekuna prawnego)

Ja niżej podpisana/y oświadczam, że:

zapoznałam/łem się z informacjami przekazanymi mi przez administratora danych osobowych, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.), a dotyczącymi konkursu i są one  dla mnie w pełni zrozumiałe;

zapoznałam/łem się z Regulaminem konkursu i przyjmuje go do wiadomości;

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych lub danych osobowych mojego podopiecznego w zakresie imienia i nazwiska oraz numery telefonu  i/lub adresu e-mail   do celów opisanych w dokumentacji konkursowej;

- wyrażam / nie wyrażam * zgody na podanie do wiadomości publicznej mojego  imienia i nazwiska lub imienia i nazwiska mojego podopiecznego w związku z niniejszym konkursem;

- wyrażam / nie wyrażam * zgody na wykorzystanie mojego wizerunku lub wizerunku mojego podopiecznego, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, w związku z niniejszym konkursem.

…………………………………………………………….

            (miejscowość, data)                           

 

…………………………………………………………….

(czytelny podpis opiekuna prawnego )

 

*niepotrzebne skreślić

 

INFORMACJA
Administratora danych osobowych
do  Gminnego Konkursu  Plastycznego pt.
„Jak bezpiecznie spędzam czas w dobie  koronawirusa”.

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, wynikającego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r. za zm.) zwanego RODO, informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury  i Sportu Krzyżanowie,Krzyżanów17, tel.: 24 356 22 10, e-mail gokis@gokiskrzyzanow.pl zwany dalej GOKiS.
 2. Właściwym inspektorem danych jest inspektor powołany przez GOKiS, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail gokis@krzyzanow.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu oraz promocji GOKiS w Krzyżanowie, na podstawie RODO oraz w celu archiwizacji, na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.).
 5. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 6. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom, jeżeli wynikać to będzie z przepisów obowiązującego w Polsce prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że będą podlegać upublicznieniu i tym samym staną się ogólnie dostępne.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a także później, przez czas wynikający ze złożonego oświadczenia woli i obowiązujących   w Polsce przepisów prawa, np.: z ustawowego obowiązku przechowywania  i archiwizowania dokumentacji.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także otrzymania ich kopii oraz przenoszenia, w trybie i na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do udziału  w konkursie

Dodaj do zakładek link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

34 − 29 =