Print Friendly

W związku  z brakiem możliwości organizacji  Dożynek Powiatowo – Gminnych

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik zaprasza do wzięcia udziału w konkursach  organizowanym przez  Powiat Kutnowski „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”. „Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”. Konkursy adresowane są dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu.

W załączeniu przesyłamy:

-Regulamin Konkursu „ Najpiękniejszy Wieniec Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”

-Zgłoszenie do Konkursu „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”

-Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”, ”Najpiękniejsza Przyśpiewka Dożynkowa Powiatu Kutnowskiego”.

Na wszelkie pytania dotyczące konkursów  udzieli stosownej informacji dyrektor GOKiS  w Krzyżanowie  Marek Ciapała pod nr telefonu 24 356 22 10 lub 603 595 409

 

Załącznik do Zarządzenia

nr 33/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 30 lipca 2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

 

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

 

Termin Konkursu: Fotografie WIEŃCÓW należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

 

Uczestnicy Konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców (zgłoszenia indywidualne, rodzinne), stowarzyszeń, zespołów folklorystycznych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych z terenu powiatu kutnowskiego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

 

Cel Konkursu:

 1. Popularyzacja wiedzy o dawnych zwyczajach dożynkowych oraz roli wieńca, jako głównego rekwizytu obchodów.
 2. Prezentacja bogactwa plonów wkomponowanych w wieniec dożynkowy.
 3. Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań twórczością ludową.

 

 

Przedmiot Konkursu:

 1. Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno/) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden wieniec dożynkowy.
 4. Każdy wieniec powinien mieć przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą nazwę Uczestnika Konkursu (imię i nazwisko, nazwę zespołu folklorystycznego, Koła Gospodyń Wiejskich itp.) oraz nazwę sołectwa i gminy do której przynależy.
 5. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć do 6 fotografii, w tym: fotografię wieńca
  z widoczną wizytówką oraz fotografię wieńca z wykonawcami.
 6. Do Konkursu dopuszczone będą wyłącznie wieńce dożynkowe, które formą i użytym materiałem nawiązują do tradycji wieńców dożynkowych.

 

Nie będą oceniane:

– wieńce ozdobione dekoracjami z tworzyw sztucznych,

– wieńce o formach obcych tradycji ludowej, takie jak: zaprzęgi i inne środki transportu, kula ziemska, studnia, ule, kosiarze i inne sceny rodzajowe.

 

Komisja konkursowa:

 1. Wieńce dożynkowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego
  w składzie:

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,

Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,

Marek Drabik – Radny Rady Powiatu Kutnowskiego,

Elżbieta Milczarska- Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,

Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,

Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,

Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,

Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski –  Referat Promocji i Informacji SP,

Magda Marciniak – Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska SP.

 

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

Kryteria oceny:

Komisja Konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki od 0 – 5 pkt.
 2. Różnorodność użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła itp. od 0-5pkt.
 3. Walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły od 0-5 pkt.
 4. Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych
  od 0 – 5 pkt.

 

Ocena konkursowa:

 1. Fotografie wieńców przesłane do 09.2020r. do godz. 15:00 na adres promocja@powiatkutno.eu przez poszczególnych uczestników konkursu – oceny dokona Komisja Konkursowa uwzględniając kryteria oceny.
 2. Komisja Konkursowa dokona również oceny  wieńców  konkursowych  w  miejscu  ich ekspozycji, wskazanym w karcie zgłoszenia do konkursu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wykonawcą wieńca, nie później niż do dnia 22 września 2020 roku.
 3. Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
  i nagrody rzeczowe.
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie
  i gadżety promujące powiat kutnowski.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem
  w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
 6. Fotografie konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu

                                                                                                                  „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC DOŻYNKOWY

POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

Zgłoszenie

do Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO ”

 

 1. Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu/koła

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Adres :

 

…………………………………………………………………………………………….

 1. Nr telefonu, adres e-mail:

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Miejsce ekspozycji wieńca:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

……………………………………………………

(data i czytelny podpis*)

Oświadczam, że jestem autorem i wyłącznym właścicielem, dostarczonych zdjęć. Powiatowi  Kutnowskiemu  przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do dostarczonych  zdjęć , w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie w zakresie wykorzystywania zdjęć techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że zdjęcia te nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane.

…………………………………………….

(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)*podpis Uczestnika lub przedstawiciela Zespołu/Koła/Stowarzyszenia

 

 

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka (właściwe podkreślić),
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie „ NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO ”oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         …………………………………………………..

                                                                                  (data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Powiatu Kutnowskiego”

 

Zgodnie z RODO** informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy.

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny.

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146

Kontakt: tel:24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie                            „NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC  DOŻYNKOWY POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz jego promocja.
 4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 5.
 6. Przewidywani odbiorcy danych:
 7. użytkownicy stron internetowych: facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ ,
 8. odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 9. podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu),
 10. upoważnieni pracownicy Administratora.

 

 1. Każda osoba, ma prawo do:
 2. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 3. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 5. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
 6. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 9. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.
 10. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

                      (data, podpis*)

 

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 34/2020

Starosty Kutnowskiego

z dnia 30 lipca 2020r.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 „NAJPIĘKNIEJSZA  PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA  POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

Organizator Konkursu: Powiat Kutnowski

 

Termin Konkursu: Tekst PRZYŚPIEWKI i nagranie wideo z jej wykonania (nie przekraczający 3 minut) należy przesyłać do 14 września 2020 roku (poniedziałek) do godziny 15:00, na adres mailowy promocja@powiatkutno.eu, w tytule wpisując KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA  PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”.

 

Uczestnicy Konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz członkowie ich rodzin.

 

Cel Konkursu:

 1. Kultywowanie i popularyzowanie tradycji ludowych przyśpiewek oraz gry na instrumentach ludowych.
 2. Promowanie amatorskiej twórczości i lokalnego folkloru.
 3. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie https://www.facebook.com/powiatkutno) stanowiącego załącznik do Regulaminu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu.
 2. Poprzez przesłanie zgłoszenia na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu tylko jeden tekst.
 4. Tekst przyśpiewki musi być własnego autorstwa. Melodię można wykorzystać
  z powszechnie znanych pieśni ludowych lub biesiadnych.
 5. Konkursowa przyśpiewka powinna składać się minimum z dwóch zwrotek i refrenu.

 

Komisja konkursowa:

 1. Teksty przyśpiewek oceni Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Kutnowskiego w składzie:

Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski,

Tomasz Walczewski – Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

Marek Ciąpała – Przewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego,

Marek Drabik – Radny Powiatu Kutnowskiego,

Elżbieta Milczarska – Radna Rady Powiatu Kutnowskiego,

Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,

Tomasz Grabowski – Wójt Gminy Strzelce,

Małgorzata Przygodzka – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Krośniewicach,

Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka – Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury,

Jarosław Pucek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie,

Anna Ignasiak-Fakhreddin, Tomasz Dębowski – Referat Promocji i InformacjiSP.

 1. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Ocena konkursowa:

 1. Prace konkursowe oceniane będą pod względem zgodności z tematyką, oryginalności ujęcia tematu, wartości artystycznej oraz poprawności językowej.
 2. Dobór repertuaru musi nawiązywać do treści ludowych, kulturowych, starych obyczajów i tradycji dożynkowych, a przede wszystkim do tematyki promującej Dożynki Powiatowo-Gminne.
 3. Komisja przyzna I, II, III miejsce, za zajęcie którego zostanie wręczony dyplom
  i nagrody rzeczowe.
 4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania za udział w konkursie.
 5. Oficjalne ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi do 30 września br.

 

Postanowienia końcowe: 

 1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 4. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami statusowymi Organizatora i publikację fotografii bez prawa odrębnego wynagrodzenia zgłoszonych do Konkurs prac.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
  z 2019 r. poz. 1231, z póź. zmianami).

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                   do Regulaminu Konkursu

                                                                                                                  „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

 

 

Zgłoszenie

do Konkursu „ NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO ”

 

 1. Imię i nazwisko/ Nazwa zespołu/koła

 

…………………………………………………………………………………………..

 1. Adres :

 

…………………………………………………………………………………………….

 1. Nr telefonu, adres e-mail:

 

…………………………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

 

 

                                                            ……………………………………………………

                                                                                                           (data i czytelny podpis*)

 

Oświadczam, że jestem autorem przyśpiewki i wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnianie przez Powiat Kutnowski dostarczonego pliku z nagraniem przyśpiewki, szczególnie w sieci internetowej. Powiatowi  Kutnowskiemu  przekazuję prawa autorskie w zakresie niezbędnym do publikacji lub innego rozpowszechniania, przenoszę  nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do dostarczonego nagrania,
w tym nagrodzonych i wyróżnionych na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych ),  szczególnie
w zakresie udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu oraz oświadczam, że tekst i nagranie nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane, ani nie były zgłaszane w innych konkursach.

 

…………………………………………………..

(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

*podpis Uczestnika lub przedstawiciela Zespołu/Koła/Stowarzyszenia

Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1231 z późn.zm.) wyrażam zgodę na:

– przetwarzanie/gromadzenie mojego wizerunku/ wizerunku mojego dziecka(właściwe podkreślić)
w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie pt.  „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz na umieszczenie wizerunku na stronach internetowych: www.facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ oraz w innych materiałach promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie.

                                                                                                       ………………………….…………………………………………..

(data, czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę*)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w Konkursie pt. „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKA  DOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”

 

Zgodnie z RODO** informuję:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kutnie, jest Powiat Kutnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

Starosta organizuje pracę Zarządu i Starostwa Powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje go na zewnątrz.

Zarząd Powiatu to organ wykonawczy.

Rada Powiatu to organ stanowiący i kontrolny.

Siedziba:  99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146

Kontakt: tel:24/355-47-80, email: starostwo@powiatkutno.eu

 1. Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Celem przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest uczestnictwo w Konkursie                            „NAJPIĘKNIEJSZA PRZYŚPIEWKADOŻYNKOWA POWIATU KUTNOWSKIEGO”oraz jego promocja.
 4. Obowiązujące przepisy prawa wskazują w jakich przypadkach konieczne jest podawanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do zrealizowania celu wskazanego w pkt. 5.
 6. Przewidywani odbiorcy danych:
 7. Użytkownicy stron internetowych: facebook.com/powiatkutno, https://www.powiatkutno.eu/ ,
 8. odbiorcy materiałów promocyjnych Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 9. podmioty przetwarzające działające na rzecz i w imieniu administratora (np. w zakresie obsługi informatycznej urzędu),
 10. upoważnieni pracownicy Administratora.
 11. Każda osoba, ma prawo do:
 12. żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 13. otrzymania kopii na zasadach wskazanych w art. 15 ust 3 i 4 RODO,
 14. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 15. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Panu/ Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie,
 16. ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, chyba że przepisy prawa sprzeciwiają się temu,
 17. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi, że przetwarzanie w naszym urzędzie narusza przepisy prawa.
 18. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 19. W sytuacji gdy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie zgody, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w w/w Konkursie.
 20. Pana/ Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Zapoznałem/am się z powyższą klauzulą ………………………………………

                      (data, podpis*)

**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj do zakładek link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

31 − = 22